Japan 2004, dag 9 1 Japan 2004, dag 9 2 Japan 2004, dag 9 3 Japan 2004, dag 9 4 Japan 2004, dag 9 5 Japan 2004, dag 9 6