Japan 2004, dag 15

Kyoto → Hiroshima.

Japan 2004, dag 15 1 Japan 2004, dag 15 2 Japan 2004, dag 15 3 Japan 2004, dag 15 4 Japan 2004, dag 15 5 Japan 2004, dag 15 6 Japan 2004, dag 15 7 Japan 2004, dag 15 8 Japan 2004, dag 15 9 Japan 2004, dag 15 10 Japan 2004, dag 15 11 Japan 2004, dag 15 12